coronal

PRZEDSIĘBIORCY

KANCELARIA OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORCÓW W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:
coronal

Prawo cywilne 
– sporządzanie wszelkich umów w obrocie cywilnoprawnym, które obejmują również fachowo ukierunkowane sprawy z zakresu handlu, inwestycji itp
– prowadzenie postępowań sądowych, które są związane ze stosunkami umownymi w szczególności z windykacją należności

coronal

Prawo handlowe
Zakładanie spółek handlowych, w tym spółek z udziałem zagranicznym, a w szczególności:
– opracowywanie i negocjowanie umów spółek
– przygotowywanie wszelkich pozostałych dokumentów, które są wymagane do rejestracji spółki
– reprezentowanie przed sądem rejestrowym
Bieżąca kompleksowa obsługa spółek handlowych obejmuje w szczególności
– sporządzanie uchwał organów spółki
– sporządzanie protokołów zgromadzeń organów spółki
– sporządzanie regulaminów dla zarządu i rady nadzorczej spółki
– sporządzanie umów z członkami zarządu i z prokurentami
– reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi zaskarżenia uchwał, zwołania zgromadzeń wspólników
– fuzje, przekształcenia i likwidacje spółek handlowych – reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych i upadłościowych

coronal

Prawo administracyjne
– reprezentowanie przedsiębiorcy i innych podmiotów przed organami publicznymi stopnia centralnego jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca), Minister Skarbu Państwa (właściwy dla własności państwowej), Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (fuzje podmiotów gospodarczych, nabycie przedsiębiorstwa), Prezes Głównego Urzędu Energetycznego (koncesja na obrót energią), Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (zgłoszenie rejestracji znaków towarowych itp.)
– występowanie przed organami celnymi
– występowanie przed organami nadzoru budowlanego (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę)
– występowanie przed organami dewizowymi (uzyskanie zezwolenia dewizowego)
– występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

coronal

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
– sporządzanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich
– sporządzanie umów o zakazie konkurencji
– sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych
– opracowywanie regulaminów pracowniczych, regulaminów wynagradzania i innych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych
– udział w negocjacjach i negocjacjach zawarciu układów zbiorowych pracy
– reprezentowanie przedsiębiorcy albo pracownika przed sądem pracy
– występowanie przed organami właściwymi do wydawania zezwolenia na pracę (zezwolenie na prace dla cudzoziemców)

coronal

Obsługa przedsięwzięć inwestycyjnych
– zakładanie podmiotów gospodarczych
– nabywanie własności nieruchomości (w tym również zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
– uzyskiwanie decyzji administracyjnych koniecznych dla prowadzenia inwestycji (np.pozwolenie na budowę)
– sporządzanie wszelkich umów i wewnątrzzakładowych dokumentów, które są związane z zatrudnianiem pracowników
– sporządzanie ogólnych warunków umownych (OWU) dla podmiotów gospodarczych, na przykład ogólnych warunków sprzedaży towarów lub świadczenia usług

coronal

Ochrona własności intelektualnej
– prawo autorskie i prawa pokrewne
– rejestracja i ochrona znaków towarowych
– umowy licencyjne
– prawo patentowe

Call Now Button