Dla przedsiębiorców

 

 

 

KANCELARIA OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ PRZEDSIĘBIORCÓW W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:

Prawo cywilne

 

 • – sporządzanie wszelkich umów w obrocie cywilnoprawnym, które obejmują również fachowo ukierunkowane sprawy z zakresu handlu, inwestycji itp
 • – prowadzenie postępowań sądowych, które są związane ze stosunkami umownymi w szczególności z windykacją należności

Prawo handlowe

 

 • Zakładanie spółek handlowych, w tym spółek z udziałem zagranicznym, a w szczególności:
 • – opracowywanie i negocjowanie umów spółek
 • – przygotowywanie wszelkich pozostałych dokumentów, które są wymagane do rejestracji spółki
 • – reprezentowanie przed sądem rejestrowym

Bieżąca kompleksowa obsługa spółek handlowych obejmuje w szczególności

 

 • – sporządzanie uchwał organów spółki
 • – sporządzanie protokołów zgromadzeń organów spółki
 • – sporządzanie regulaminów dla zarządu i rady nadzorczej spółki
 • – sporządzanie umów z członkami zarządu i z prokurentami
 • – reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących między innymi zaskarżenia uchwał, zwołania zgromadzeń wspólnikó
 • – fuzje, przekształcenia i likwidacje spółek handlowych
 • – reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych i upadłościowych

Prawo administracyjne

 

 • – reprezentowanie przedsiębiorcy i innych podmiotów przed organami publicznymi stopnia centralnego jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca), Minister Skarbu Państwa (właściwy dla własności państwowej), Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów (fuzje podmiotów gospodarczych, nabycie przedsiębiorstwa), Prezes Głównego Urzędu Energetycznego (koncesja na obrót energią), Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (zgłoszenie rejestracji znaków towarowych itp.)
 • – występowanie przed organami celnymi
 • – występowanie przed organami nadzoru budowlanego (decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę)
 • – występowanie przed organami dewizowymi (uzyskanie zezwolenia dewizowego)
 • – występowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

 

 • – sporządzanie umów o pracę i kontraktów menadżerskich
 • – sporządzanie umów o zakazie konkurencji
 • – sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych
 • – opracowywanie regulaminów pracowniczych, regulaminów wynagradzania i innych wewnątrzzakładowych aktów normatywnych
 • – udział w negocjacjach i negocjacjach zawarciu układów zbiorowych pracy
 • – reprezentowanie przedsiębiorcy albo pracownika przed sądem pracy
 • – występowanie przed organami właściwymi do wydawania zezwolenia na pracę (zezwolenie na prace dla cudzoziemców)

Obsługa przedsięwzięć inwestycyjnych

 

 • – zakładanie podmiotów gospodarczych
 • – nabywanie własności nieruchomości (w tym również zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 • – uzyskiwanie decyzji administracyjnych koniecznych dla prowadzenia inwestycji (np.pozwolenie na budowę)
 • – sporządzanie wszelkich umów i wewnątrzzakładowych dokumentów, które są związane z zatrudnianiem pracowników
 • – sporządzanie ogólnych warunków umownych (OWU) dla podmiotów gospodarczych, na przykład ogólnych warunków sprzedaży towarów lub świadczenia usług

Ochrona własności intelektualnej

 

 • – prawo autorskie i prawa pokrewne
 • – rejestracja i ochrona znaków towarowych
 • – umowy licencyjne
 • – prawo patentowe